Att försöka sänka vargstammen till hälften är olyckligt röstfiske. Foto (C) Jan-Ake Hiillarp
Naturvårdsverket har fått i uppdrag att se över reglerna för skyddsjakt på varg. SRF ger sina synpunkter i ett remissvar.
Svenska Rovdjursföreningen (SRF) är remissinstans för Naturvårdsverket när det gäller rovdjursfrågor. Detta förtroende ger föreningen möjlighet att presentera fakta och komma med synpunkter som kanske inte annars lyfts fram. Föreningen har nu lämnat in ett remissvar till Naturvårdsverket angående regeringens uppdrag att se över villkoren för skyddsjakt på varg. Naturvårdsverket ska redovisa sitt förslag för regeringskansliet senast den 31 mars 2024.

Skyddsjakt redan vid oro för angrepp?

I juli 2023 gav regeringen Naturvårdsverket i uppdrag att se över reglerna för skyddsjakt på varg. Bland annat vill regeringen att Naturvårdsverket tar fram en bedömning av ”under vilka omständigheter skyddsjakt efter varg skulle kunna beviljas redan efter ett eller enstaka angrepp på tamdjur eller hundar, eller när vargar skapar oro och otrygghet genom att befinna sig nära människor, tamdjur eller hundar.” I uppdraget ingår även att se över ”möjligheterna för att kunna spåra upp och avliva en skadegörande varg i direkt anslutning till ett angrepp på tamdjur eller hund, samt se över om fler hjälpmedel bör tillåtas för att få till stånd ett snabbt avlivande av en sådan varg.”

Ingen skyddsjakt utan förebyggande åtgärder

I Svenska Rovdjursföreningens remissvar anför föreningen bland annat att innan en skyddsjakt kan bli aktuell överhuvudtaget ska förebyggande åtgärder ha vidtagits. Detta saknas helt i remissen. Vid varje angrepp på tamdjur måste länsstyrelsen göra en bedömning av helhetsbilden där man bedömer vilka förebyggande åtgärder som vidtagits, analyserar ifall det är varg och vilken varg som angripit.

Svenska Rovdjursföreningen menar också att den etiska bedömningen saknas helt. Det är oetiskt att skjuta en eller båda föräldradjuren i en vargfamilj om de har valpar som behöver dem. Åtgärden är dessutom kontraproduktiv då det istället kan öka risken för tamdjursangrepp från unga individer. Likaså anser föreningen att skadegörande individer måste verifieras med DNA som sedan ska följas upp med DNA- test. Det räcker inte med en jaktledares uttalande om att det är troligt att rätt individ skjutits, vilket sker idag.

Om Svenska Rovdjursföreningens åsikter kommer att beaktas får vi veta först efter att remissvaren överlämnats till regeringens landsbygds- och infrastrukturdepartement senast 31 mars 2024. Beslut om nya regler fattats sedan av regeringen.

Här kan du läsa hela remissvaret från Svenska Rovdjursföreningen:

Här kan du läsa regeringens uppdrag till Naturvårdsverket:

https://www.regeringen.se/regeringsuppdrag/2023/07/uppdrag-att-uppdatera-riktlinjer-for-skyddsjakt-efter-varg/

Susann Engqvist, Foto Jan-Ake-Hiillarp

Ditt stöd är viktigt för att hjälpa oss i vårt arbete för att våra stora svenska rovdjur ska få leva kvar i vår natur. De är ovärderliga.

Rovdjursföreningen

Mer från Nyheter