Rovfåglar

Vetenskapliga namn

Kungsörn (Aquila chrysaetos)
Havsörn (Haliaeetus albicilla)
Pilgrimsfalk (Falco peregrinus)

Familj

Kungsörn och havsörn tillhör familjen hökartade rovfåglar med 12 bofasta arter i Sverige. Pilgrimsfalk tillhör familjen falkar med sex bofasta arter i landet.

Utseende

Kungsörn och havsörn är stora rovfåglar som ofta utnyttjar uppåtvindar för att kunna cirkla högt i skyn. Havsörnen brukar liknas vid en flygande ladugårdsdörr medan kungsörnen är lite mjukare i formerna. Pilgrimsfalken är betydligt mer kompakt, byggd för att kunna flyga riktigt fort, med spetsiga vingar till skillnad från örnar, vråkar och hökars oftast lite spretigare vingspetsar.

Havsörn är Sveriges största rovfågel med upp mot 245 centimeter mellan vingspetsarna. Kungsörn kan ha 225 centimeter i vingspann medan pilgrimsfalk kan ha 100 centimeter.

Levnadssätt

Kungsörnen lever i skogs- och fjällområden och häckar främst i stora risbon i flerhundraåriga tallar. Havsörn har liknande bopalts men lever oftast mer knuten till vatten, från kust till sjöar eller vattendrag. Pilgrimsfalken har ofta sina boplatser i berg med kraftiga stup men har på senare tid också börjat föda upp sina ungar på höga byggnader inne i städer i speciellt iordningställda bolådor. Pilgrimsfalk är en aktiv rovfågel som i stort sätt enbart dödar egna byten, medan både kungsörn och havsörn gärna äter från kadaver som rovdjur som varg, lodjur eller björn lämnat efter sig.

Utbredning

De flesta av Sveriges kungsörnar finns i övre Norrland men en relativt stor delpopulation finns på Gotland. I Svealand och Götaland är det mycket ovanligt med bofast kungsörn. Havsörn har sitt historiskt starkaste fäste på ostkusten men har på senare tid spridit sig utmed Östersjön men är fortfarande inte vanlig på Västkusten eller i de sydvästa delarna av landet. Havsörn finns även i fjällkedjan. Pilgrimsfalk finns mycket glest spridd över landet med starka fästen på Västkusten och i norra Norrland.

Fortplantning

Vuxna kungsörnar och havsörnar stannar i eller i närheten av reviret hela vintern. Kungsörnen lever i livslånga par och parbildningen förstärks med flyglek i januari till mars. Äggen läggs i mars-april och kläcks i maj. Havsörn lägger ägg från slutet av februari till april och äggen ruvas under 38 dygn. Pilgrimsfalk är huvudsakligen en flyttfågel som övervintrar i västra Europa och kommer till häckplatserna i mars-april med äggläggning en månad senare. Under senare år har vissa pilgrimsfalkar valt att övervintra i stadsmiljö i södra Sverige. Ungarna kläcks en dryg månad senare, ofta i slutet av maj till början på juni. Gemensamt för alla tre arterna är att ungarna är ganska hjälplösa i början och kräver mycket mat från sina föräldrar innan de blir flygfärdiga och kan börja klara sig själva.

Föda

Kungsörn lever på kadaver och kan slå levande byten som skogsfågel och hare. Havsörn äter gärna kadaver, även död fisk, men kan också ta levande fisk, änder och gäss, samt fågelungar, inte minst av storskarv. Pilgrimsfalk dödar änder, gäss, duvor, vadare och kråkfåglar bland annat.

Hotkategori

Kungsörn, havsörn och pilgrimsfalk är rödlistade som Nära Hotad (NT).

Antal i Sverige

Det finns 1 360 reproduktiva individer av kungsörn, respektive 1 800 av havsörn och 1 100 av pilgrimsfalk i Sverige.

Hotkategori:

Nära hotad (NT)

Hot:

Illegal jakt, miljögifter, äggsamlare

Antal:

Kungsörn: 1 360 individer. Havsörn: 1 800 individer. Pilgrimsfalk: 1 100 individer

SLU Artdatabanken/Rödlista. Hotstatus på den svenska rödlistan bedöms utifrån internationellt vedertagna kriterier som baseras på flera olika riskfaktorer.

  • Livskraftig (LC)
  • Nära hotad (NT)
  • Sårbar (VU)
  • Starkt hotad (EN)
  • Akut hotad (CR)
  • Nationellt utdöd (RE)
  • Utdöd i vilt tillstånd (EW)
  • Utdöd (EX)

Rovfåglar i naturen

För den som vill uppleva dessa stora rovfåglar är örngömslen det bästa för kungsörn och havsörn. Det finns vid Stora Mosse, Gysinge, Kungsberget och på några andra platser i landet. Pilgrimsfalk är lättast att se vid några kända häckningsplatser i stadsmiljö. Det har häckat pilgrimsfalk inne i Västerås, Göteborg, Kristianstad, Malmö och Helsingborg

Avtryck i snö

Kungsörn och havsörn kan lämna stora spår i snön efter sig från fötterna, inte minst i närheten av kadaver. Pilgrimsfalk är en flyttfågel och är normalt inte i Sverige på vintern, även om undantag finns.

Rovfåglars påverkan på ekosystemet

Kungsörn och havsörn är viktiga asätare i Sverige, tillsammans med korpen är de våra gamar som ser till att naturen inte fylls på med döda djur.

Tillsammans med pilgrimsfalken är de också viktiga rovdjur som tar de enklaste bytena de kan, vilket skapar en evolutionär kapprustning mellan rovdjur och bytesdjur.

Inventering av svenska rovfåglar

Förföljelse och jakt

Svenska Rovdjursföreningens vision för rovfåglarna

Sveriges stora & små rovdjur

Vad vet du om rovdjuren du delar ditt avlånga land med?

Visste du att en björn kan äta 1/3 av sin vikt i bär varje dag? Att lodjurshonan kan lämna sina ungar i upp till 24 timmar för att jaga? Att vargföräldrar kan hålla ihop livet ut och uppfostrar sina valpar tillsammans? Nedan kan du läsa på om de stora och de små.

LODJUR

BJÖRN

VARG

JÄRV

ROVFÅGLAR

MINDRE ROVDJUR

UGGLOR