Under licensjakten på varg 2024 dödades 35 vargar i sex revir i Södermanlands, Värmlands, Västmanlands, Västra Götalands och Örebro län. Nu har SVA, Statens Veterinärmedicinska Anstalt, undersökt kropparna för att få en uppfattning över hur den svenska vargstammen mår. Oroande är att testikelmissbildning fortfarande är relativt vanligt.

Av de 35 dödade vargarna bedömdes att 17, det vill säga ganska precis hälften, var fjolårsvalpar födda förra året. Tio av dem var hanar, sju honor. Totalt dödades 16 honor, nio av dem var vuxna och sex av dem visade spår av att de tidigare varit dräktiga.

Fortsatt oroväckande testikelmissbildning

Av de 19 hanarna hade tre av dem kryptokism, en testikelmissbildning som innebär att en eller båda pungkulorna inte vandrat ner i pungen, ett tillstånd som ofta innebär sterilitet. Även tidigare år har kryptokism påträffats hos svenska hanvargar; två stycken av totalt 23 hanar år 2023, tre av 17 år 2022 och rekordmånga, 7 av 17, det vill säga 41 % av hanvargarna obducerade 2021. Med anledning av den svenska vargstammens litenhet och den höga graden av inavel, är detta mycket oroväckande. Ju färre vargar som kan reproducera sig, desto smalare blir den genetiska variationen.

Några av vargarna hade bettfel har noterats samt några äldre skador på revben, överarmsben, samt i kranium. Ingen av de skjutna vargarna hade äldre skottskador. Tre vargar noterades vid länsstyrelsens besiktning ha tecken på skabbangrepp. Hos två av dessa vargar kunde antikroppar mot skabb påvisas. Undersökningar av tarmparasiten dvärgbandmask var inte avslutade när denna rapport publiceras. Medelvikten för alla vargar var 35,8 kg, men varierade från 20 – 50 kilo. Maginnehållet bestod av främst rådjur men även relativt många hade ätit vildsvin, hare och hjortdjur. En av vargarna hade älgrester i magen.

Tveksam bedömning av hälsostatusen

Trots testikelmissbildningarna bedömer SVA att hälsoläget över lag är gott för de undersökta vargarna och de fynd som gjorts följer mönstret för vad som setts tidigare i den svenska vargpopulationen. Dock har JO ifrågasatt SVAs chefsveterinär Erik Ågrens opartiskhet med anledning av att han både är ledamot i Svenska Jägarförbundets styrelse och biträdande stadsveterinär på SVA. Erik Ågren har därför avsagt sig rollen som ledamot i Svenska Jägarförbundet, och kan alltså fortsatt uttala sig om hälsoläget för den svenska vargstammen.

Här kan du läsa hela rapporten från SVA:

chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.sva.se/media/1mhnmr5g/sva-rapport-98-2024-licensjakt-p%C3%A5-varg-2024.pdf

Susann Engqvist

Ditt stöd är viktigt för att hjälpa oss i vårt arbete för att våra stora svenska rovdjur ska få leva kvar i vår natur. De är ovärderliga.

Rovdjursföreningen

Mer från Nyheter