Lodjuren ska fortsätta spridas till södra Sverige.

Nu har Naturvårdsverket fattat beslut om hur många lodjur som minst ska finnas i varje län. Beslutet innebär att antalet lodjur i norra och mellersta Sverige ska minskas, men öka i södra Sverige i motsvarande grad.

Naturvårdsverket tog den 29 april beslut om regionala miniminivåer för lodjursförekomsten i Sverige. Dessa nivåer ses över och fastställs vart femte år. I korthet innebär årets beslut att referensvärdet för gynnsam bevarandestatus nationellt förblir de samma, 870 individer, men att mininivåerna i norr sänks med 25 individer, i mellersta med 19 individer, men höjs med motsvarande antal i södra Sverige. 

-Eftersom vi fortfarande anser att referensvärdena för lodjur är för låga nationellt kan inte dessa beslut ligga till grund för det nya referensvärdet som ska rapporteras till EU 2025, säger Magnus Orrebrant, ordförande i Svenska Rovdjursföreningen.

Enligt Naturvårdsverkets plan

Bakgrunden till att nivåerna höjs i södra Sverige är enligt Naturvårdsverket att lodjuret blivit vanligare i de sydliga länen. Detta är helt enligt Naturvårdsverkets plan att både lodjur och varg ska sprida sig söderut.

Inventeringen av lodjur 2022/2023 visade totalt 242,5 familjegrupper i Sverige vilket enligt de modeller som används för att beräkna populationen innebär att det finns cirka 1400 lodjur i Sverige; 81 familjegrupper i norra, 101 i mellersta och 60,5 i södra förvaltningsområdet. Nytt är dock att man från och med i år räknar om familjegrupper till antalet individer och inte som tidigare använder antalet familjegrupper/föryngringar som mått för referensvärdet.

Mål att hålla sig nära referensvärdet

Länsstyrelserna använder sig av referensvärdet när beslut tas om licensjakt och målet är oftast att hålla sig så nära referensvärdet som möjligt. Men en förutsättning för att länsstyrelserna fortsatt ska kunna fatta beslut om licensjakt själva, är att antalet lodjur i länet inte riskerar blir färre än referensvärdet. Till exempel innebär det att i Jämtland måste det finnas minst 92 lodjur, i Dalarna 47, Gävleborg 63, Stockholm 19, Södermanland, 16 och i Skåne 16. (Fullständig tabell finns längre ned i artikeln)

Nytt referensvärde för det totala antal lodjur som behövs i Sverige för att bibehålla gynnsam bevarandestatus nationellt (GYBS) kommer att fastställas 2025.

-Vi väntar på svar från Naturvårdsverket om dessa siffror ska ligga till grund för GYBS i framtiden. Om så är fallet kommer vi definitivt agera för att få referensvärdena höjda, konstaterar Magnus Orrebrant.

Fullständiga tabeller över referensvärden länsvis:

Att omräkningsfaktorn varierar beror på att tillgången på föda skiljer sig åt i olika delar av Sverige, vilket innebär att förutsättningarna för överlevnad är något olika.

Susann Engqvist, Foto Peter Eriksson

Ditt stöd är viktigt för att hjälpa oss i vårt arbete för att våra stora svenska rovdjur ska få leva kvar i vår natur. De är ovärderliga.

Rovdjursföreningen

Mer från Nyheter