En majoritet av landsbygdsborna inom EU vill ge vargen fortsatt strikt skydd.

Stora rovdjur, inklusive vargar, bör förbli strikt skyddade inom EU och ha rätt att samexistera med människor, säger en överväldigande majoritet av landsbygdsborna i en undersökning genomförd i tio av EUs medlemsstater. Landsbygdsborna, både i Sverige och andra länder, känner sig heller inte representerade av intresseorganisationerna för jakt- och lantbruk.

Undersökningen, genomförd av det välkända brittiska undersökningsföretaget Savanta, publicerades den 30 november 2023 och visar att majoriteten av landsbygdsborna inom EU är positiva till att skydda vargar och andra stora rovdjur. 68 procent anser att de bör skyddas strikt och över två tredjedelar (72 procent) håller med om att de har rätt att samexistera tillsammans med oss.

Jaktlobbyn får inte medhåll av landsbygdsborna

Jaktlobbyn inom EU, där Sverige är väl representerat, har sedan en tid tillbaka konsekvent drivit på för att vargens skyddsstatus som strikt skyddad art inom EU ska nedgraderas. Intressant är då att notera att en mycket låg andel av de tillfrågade boende på landsbygden uppgav att de känner sig väl representerade av intressegrupper för jakt (12 %) och jordbruk (18 %). Mindre än hälften (46 %) av jägarna känner sig väl representerade av intressegrupper för jakt.

” Vargarnas återkomst i Europa är en anledning att fira, inte att frukta, säger Reineke Hameleers, CEO, Eurogroup for Animals, i ett pressmeddelande och fortsätter:

” Trots den bild som målas upp av vissa visar resultaten av denna undersökning tydligt att majoriteten av dem som lever i närheten av vargar stöder deras skyddsstatus och är villiga att samexistera. Fakta och vikten av bevarande och biologisk mångfald bör driva Europeiska kommissionens beslut, och inte intresset hos ett fåtal.”

76 procent av svenska landsbygdsbor anser att hotade arter bör bevaras

Tittar man närmare på resultatet för Sverige anser endast 18 procent av de tillfrågade att deras åsikter och intressen är väl representerade av intressegrupper för jordbruk, och endast 16 procent känner sig väl representerade av intressegrupper för jakt. 67 procent av landsbygdsborna är för ett strikt skydd av varg och andra stora rovdjur. Dessutom anser 76 procent att bevarandet av biologisk mångfald och arter är mycket viktiga eller viktiga prioriteringar för EU. Endast 9% av de svenska invånarna på landsbygden håller inte med om påståendet att stora rovdjur är en viktig del av EU:s naturlandskap och endast 6% motsätter sig att stora rovdjur förblir strikt skyddade i EU, för att säkerställa deras överlevnad över tid.

Att få människans och de vilda djurens liv att fungera i samexistens är ingen lätt uppgift. Men denna undersökning visar tydligt att de europeiska – och svenska – landsbygdsborna förespråkar förståelse, bevarande och ett delat ansvar. EUs länder är ett sammanlänkat ekosystem där beslutsfattarna måste lyssna till landsbygdssamhällenas kollektiva röst som kräver skydd och bevarande av stora rovdjur i EU och arbeta tillsammans för detta.

Här kan du läsa hela undersökningen (på engelska)

https://www.eurogroupforanimals.org/news/survey-wolves-should-be-strictly-protected-majority-rural-inhabitants-say

FOTNOT: Undersökningen omfattade 10 000 slumpvis utvalda personer 18-65 år,  boende på landsbygden i Sverige, Danmark, Tyskland, Spanien, Frankrike, Nederländerna, Italien, Belgien, Polen och  Rumänien. Undersökningen är gjord av ett av Storbritannien mest kända undersökningsföretag, Savanta, på uppdrag av bland andra Eurogroup for Animals, Humane Society International/Europe, Fondation Brigitte Bardot, Djurskyddet Sverige, World Animal Protection i Dannmark, Nederländerna och Sverige.

Text och fotomontage Susann Engqvist

Ditt stöd är viktigt för att hjälpa oss i vårt arbete för att våra stora svenska rovdjur ska få leva kvar i vår natur. De är ovärderliga.

Rovdjursföreningen

Mer från Nyheter