15 europeiska organisationer inom vargvärnaralliansen EAWC ifrågasätter förslaget om att sänka vargens skyddsstatus.

Den europeiska organisationen som arbetar för vargens bevarande EAWC,  European Alliance for Wolf Conservation, där Svenska Rovdjursföreningen ingår, har reagerat på det senaste förslaget från Europeiska kommissionen om att nedgradera vargens internationella skyddsstatus.

I en gemensam pressrelease uppmanar de 15 organisationerna och föreningarna kommissionen att hålla sig till det faktum att vargens bevarandestatus är långt ifrån homogen i hela Europa, vargpopulationer har en ogynnsam och otillräcklig bevarandestatus i sex av sju biogeografiska regioner och är hotade i flera EU-länder.

 ”Det är sant att vargens situation har förbättrats i Europeiska unionen”, konstaterar EAWC:s ordförande Enrique Perez, men påpekar också att det är en förändring som han främst tillskriver det starka rättsliga skyddet av vargen i EU:s habitatdirektiv. Vissa EU-medlemsstater (läs Sverige…)  har dock överdrivet använt sig av undantag från detta skydd och avlivar vargar i stort antal. Det faktum att vargar också ofta faller offer för trafikolyckor och tjuvjakt utgör utöver detta ett betydande hot mot vargpopulationerna i många länder.

Siffror bör tolkas med försiktighet

Med hänvisning till den senaste analysen, som beställdes av kommissionen och släpptes tillsammans med förslaget att nedgradera vargens internationella skyddsstatus, understryker Perez att data om vargen inte är tillförlitliga och bör vara föremål för försiktighet:

”Siffror som används av kommissionen i ett försök att visa att vargpopulationerna har ökat är inte baserade på konsekvent övervakning, utan förlitar sig på en varierad uppsättning data, inklusive uppskattningar och extrapoleringar.”

 Enligt EAWC har analysen också några viktiga resultat, inklusive en uppdaterad utvärdering av skadorna på boskap. Man drog slutsatsen att vargskador endast drabbat 0,065% av det totala antalet får. Man fann också att förebyggande åtgärder som elstängsel och skyddshundar, i motsats till skyddsjakt, är effektiva för att förhindra angrepp och ifrågasätter varför detta inte används i större utsträckning.

Strider mot lag om att återställa ekosystem

EAWC ifrågasätter även starkt förslaget med anledning av den trend av återställande av ekosystem som pågår inom många andra områden i Europa.

”Europeiska unionen håller för närvarande på att anta en lag som syftar till att återställa dess vacklande ekosystem”, fortsätter Perez och tillägger: ”Samtidigt föreslår EU-kommissionen att nedgradera skyddsstatusen för vargen, som är en nyckelart och därför har en viktig roll i denna restaureringsprocess”.

Perez påminde också om att kommissionen för knappt ett år sedan motsatte sig ett liknande förslag från Schweiz till Bernkonventionens ständiga kommitté och undrar om kommissionens helomvändning är ett resultat av ökande påtryckningar från högerpartier och jaktlobbyn som i åratal har lobbat för en försvagning av vargens skyddsstatus. Alliansen uttrycker besvikelse över Europeiska kommissionens senaste förslag som inte bara bortser från solida vetenskapliga bevis, utan också ignorerar det överväldigande stödet från europeiska medborgare för att upprätthålla det strikta skyddet av vargen.

 Kontaktpersoner för media: Enrique Perez, [email protected]

Eugène Reinberger,  Tfn: +33 6 3340 0768, [email protected]

Text och fotomontage Susann Engqvist

Här kan du läsa hela pressreleasen, på engelska:

EAWC Press release

EAWC on the Commission proposal to downlist the wolf: Let’s stick to the facts

Brussels, December 28, 2023:
Reacting to the recent proposal by the European Commission to downgrade the international protection status of the wolf, the European Alliance for Wolf Conservation (EAWC) calls on the Commission to stick to the facts:. While acknowledging a general recovery, the organisation points out that the conservation status of the species is far from being homogeneous throughout Europe, and that wolf populations have an unfavourable-inadequate conservation status in six out of seven biogeographical regions and are threatened in several EU countries.

”It is true that the situation of the wolf has improved in the European Union,” EAWC chairperson Enrique Perez said, a change which he attributes mainly to the strong legal protection of the wolf in the EU Habitats Directive. However, some EU member states have made excessive use of derogations to this protection and are culling wolves in large numbers. He added that the fact wolves are also frequently victims of traffic accidents and poaching, poses a significant threat to wolf populations in many countries.

Referring to the recent analysis, which was commissioned by the Commission and released together with the proposal to downgrade the international protection status of the wolf, Perez underlined that data concerning the wolf are not reliable and should be subject to caution: ”Figures used by the Commission in an attempt to demonstrate that wolf populations have increased are not based on consistent monitoring, but rely on a diverse set of data, including estimates and extrapolations.”

According to the Alliance, the analysis has also some important findings, including an updated evaluation of the damages to livestock. It concluded that the wolf has caused death at only 0,065% of the total of sheep. It also found that, contrary to culling, preventive measures such as electric fences and protection dogs are efficient to prevent attacks. The Alliance would like to ask the European Commission why then not rather focus on the promotion of prevention measures that have proven to work well.

”The wolf plays an essential role in ensuring healthy ecosystems,” EAWC chairperson, Enrique Perez said. ”The wolf regulates the number of wild ungulates and helps to prevent overgrazing and spreading of diseases”, adding that this is also highlighted in the analysis, but sidelined in the proposal.

”The European Union is currently in the process of adopting a law aimed to restore its faltering eco-systems,” Perez said, adding: ”At the same time, the European Commission proposes to downgrade the protection status of the wolf who is a keystone species, and therefore has an essential role in this restoration process”.

Perez also recalled that, barely a year ago, the Commission opposed a similar proposal made by Switzerland to the Bern Convention Standing Committee.

The EAWC wonders if this U-turn by the Commission is a result of mounting pressures from right-wing parties and the hunting lobby who have been lobbying for the weakening of the protection status of the wolf for years. The Alliance is disappointed by the European Commission’s recent proposal that not only disregards solid scientific evidence, but also ignores the overwhelming support by European citizens for maintaining the strict protection of the wolf, as documented by a recent survey by Eurogroup for Animals and the many supportive statements received in reaction to the Commission’s own call.

The European Alliance for Wolf Conservation (EAWC) is a network of 15 member organisations in Europe working towards the conservation of the wolf.

Media contacts:

Enrique Perez
[email protected]

Eugène Reinberger
Tel. : +33 6 3340 0768
[email protected]

Ditt stöd är viktigt för att hjälpa oss i vårt arbete för att våra stora svenska rovdjur ska få leva kvar i vår natur. De är ovärderliga.

Rovdjursföreningen

Mer från Nyheter