Svenska Rovdjursföreningen ingår i en allians av europeiska naturvårdsorganisationer, EAWC. Här får du veta mer om alliansen och det gemensamma arbetet för vargen i Europa.

EAWC (European Alliance for Wolf Conservation) är en allians och ett nätverk för europeiska naturvårdsorganisationer som värnar vargen och förespråkar icke-dödliga metoder för att främja en samexistens i enlighet med Art- och Habitatdirektivet och Bernkonventionen. Det överensstämmer också med Svenska Rovdjursföreningens policy och mål.

15 medlemsländer

EAWC bildades 2015 av organisationerna Ferus (Frankrike), Lobo Marley (Spanien) och Zoological (Portugal). Svenska Rovdjursföreningen gick med 2019 och idag är 15 länder medlemmar. Målet är att samtliga länder i Europa som har en permanent vargpopulation ska vara medlemmar. En gemensam röst mot europeiska institutioner och även nationella regeringar, är starkare än organisationerna var för sig. Alliansen är inte en egen organisation, men det finns planer på att bilda en sådan med säte i Bryssel.

Alliansen har möte en gång i månaden där olika ärenden diskuteras och medlemmarna informerar varandra om de överklaganden och mål som sker i olika länder. Alliansen har också en chatgrupp där alla kan göra sig hörda. Alliansen har en ”steering commitee” bestående av fyra representanter från medlemsorganisationerna, där Sverige genom SRF har en plats. De övriga tre kommer från Finland, Frankrike och Spanien.

Medlemmarna i EAWC har alla olika förutsättningar för skydd av varg, trots att de flesta ingår i EU och därför ska lyda under Art- och Habitatdirektivet. De övriga lyder under Bernkonventionen som är lika i sin skyddsnivå för de flesta europeiska länder. En del länder har implementerat direktivet i sina nationella lagar, medan andra (Sverige t ex) inte har gjort det fullt ut utan tillåter populationssänkande jakt (licensjakt) på rovdjur som är strikt skyddade. Finland har försökt ta efter Sveriges exempel med licensjakt, men då värnarorganisationer har överklagat har nationella domstolar stoppat jakten med hänvisning till AH-direktivet.

Dela kunskap och sprida information

Alliansen har också som mål att sprida information om vargen och dela forskning och artiklar. Flera medlemmar har god kontakt med forskare i respektive länder, liksom de EU-projekt som drivs inom ramen för varg, samexistens och förebyggande åtgärder.EAWC bevakar även konferenser, föreläsningar och möten som sker om varg, och sprider informationen bland medlemmarna.

Med några års mellanrum har alliansen träffats i något medlemsland för att diskutera vargfrågan och ta del av nya forskningsresultat, senaste mötet hölls i Stockholm 2022. Efter varje sådant möte har alliansen skrivit ett manifest som skickats till Europakommissionen och berörda länders regeringar. Manifesten kan läsas på EAWCs hemsida: www.wolf-alliance.org Mötet i Stockholm 2022 och Stockholmsmanifestet presenterades i ett reportage i Våra Rovdjur nr 1 2023 som du kan läsa här nedan.

Alliansen har också en regelbunden kontakt med EU-kommissionen, och har publicerat en rad skrivelser angående hur skyddet av varg behandlas i olika länder. Att Sverige har tillåtit populationssänkande jakt på varg, trots att vi har en sårbar population, har naturligtvis uppmärksammats av de andra organisationerna som inte förstår varför Eurokpakommissionen inte tagit Sverige inför Europadomstolen för det överträdelseärende som funnits sedan 2011.

Oroande utveckling i EU

Utvecklingen den senaste tiden, är ju tyvärr oroande då EU-kommissionen själv lagt ett förslag för att nedgradera skyddet för varg från ”strikt skyddad” till endast ”skyddad”, i Bernkonventionen. Detta förslag ska EU-ländernas miljöministrar inom kort rösta om. Går förslaget igenom kommer troligen ett extra möte för ”the standing committee of the Bern Convention” att hållas i slutet av juni 2024, istället för som planerat i december. För att förslaget ska röstas igenom krävs att 55 % av deltagarna röstar för förslaget och att de representerar minst 65% av EUs befolkning. EAWC har författat en pressrelease med alliansens ståndpunkt. Som det ser ut idag finns en god chans att förslaget inte går igenom, särskilt som det är uppenbart att detta förslag är politiskt och inte baserat på fakta.

Anna-Karin Lieber, SRFs representant i EAWC

Mer info om EAWC på https://wolf-alliance.org/

Artikeln är tidigare publicerad i Våra Rovdjur 1/2024

Ditt stöd är viktigt för att hjälpa oss i vårt arbete för att våra stora svenska rovdjur ska få leva kvar i vår natur. De är ovärderliga.

Rovdjursföreningen

Mer från Tidningen Våra Rovdjur