Representanter från åtta av de 13 medlemsländerna i EAWC.

PRESS RELEASE

Den 27-28 oktober samlades medlemmar från EAWC (European Alliance for Wolf Conservation) för sitt årliga möte i Stockholm med Svenska Rovdjursföreningen som värdar. Syftet var att utbyta erfarenheter avseende samexistens med varg samt att diskutera hur bland annat Sverige hanterar vargfrågan.  Åtta länder var representerade och professor Linda Laikre från Stockholms Universitet var inbjuden för att föreläsa om den skandinaviska vargpopulationens historia och den svenska vargens kritiska inavelssituation ur ett populationsgenetiskt perspektiv.

Svensk vargpolitik väcker förvåning utomlands

Mauricio Anton från organisationen Lobo Marley, Spanien, gav en intressant presentation om den iberiska vargpopulationen. Arten har tidigare hotats av utrotning men är nu fridlyst från all jakt och populationen har därmed vuxit till närmare 2000 individer. Värt att notera är att den iberiska populationen var så liten som endast 500 individer då den fridlystes från jakt, vilket alltså är fler än den skandinaviska vargstammens nuvarande storlek.

En reflektion som flera av deltagarna från andra länder gav uttryck för var att det är märkligt att Sverige inte kan tolerera fler vargar än 300 och tillåter jakt trots det strikta skyddet. Andra länder har betydligt större vargpopulationer utan att tillåta någon jakt.

Mötet resulterade bland annat i att det författades en uppmaning som EAWC kommer att skicka dels till den svenska regeringen, dels till Europeiska Kommissionen:

Stockholm Statement till Sveriges regering och EU-kommissionen:

The European Alliance for Wolf Conservation, an association of European NGOS from 13 European countries, gathered in Stockholm on the 27th of October of 2022, hereby demands the Government of Sweden to immediately stop the licensed hunting of wolves, which is in clear breach of EU regulations and specifically of the Habitats Directive

Given the population of wolves in the Scandinavian region and their serious genetic problems, the continuation of the current management policies is incompatible with the keeping of the mandatory “Favourable Conservation Status” of the species in the country, and will increase the risk of its effective extinction.

This is intolerable from a National perspective but also from the standpoint of the rest of European Countries, several of which are succesfully conserving much larger numbers and densities of wolves and allowing the species to fulfill its ecological function and provide its essential ecosystemic services to the benefit of all European citizens. If the EU keeps tolerating this blatant infringement of EU regulations it will be sending a dangerous message to other member states wishing to circumvent the Habitats Directive in its spirit and letter.

Den Europeiska Alliansen för bevarande av varg (EAWC), en sammanslutning av icke-statliga organisationer från 13 länder, som samlades i Stockholm den 27-28 oktober 2022 uppmanar härmed Sverige att omedelbart stoppa licensjakten av varg, som är ett klart brott mot EUs regler och speciellt mot Art- och Habitatdirektivet.

Med den vargpopulation som finns i Sverige och dess höga inavelsgrad är dagens vargpolitik inte kompatibel med en gynnsam bevarandestatus, och ökar risken för total utrotning.

Detta kan inte tolereras från ett nationellt perspektiv men inte heller av resten av Europas länder, där ett flertal kan klara av att bevara betydligt större och tätare populationer och låter dem fylla sin ekologiska roll för att erbjuda ekosystemtjänster till nytta för alla europiska medborgare. Om denna uppenbara överträdelse mot EU-reglerna tillåts fortsätta skickar det farliga signaler till andra medlemsländer som önskar kringgå Habitatdirektivets anda och skrift.

Fakta EAWC:

EAWC (European Alliance for Wolf Conservation) är en internationell allians för bevarande av varg i Europa. Alliansen arbetar för att förbättra förståelsen och samexistensen mellan människor och varg, genom information och kunskapsutbyte mellan medlemsländerna. Idag ingår icke-statliga organisationer från 13 länder (Sverige, Finland, Danmark, Norge, Italien, Spanien, Portugal, Frankrike, Tyskland, Estland, Nederländerna, Schweiz och Belgien) som förespråkar förebyggande icke-dödliga metoder för att uppnå samexistens med vargar i enlighet med det strikta skydd som ges av EU:s habitatdirektiv och Bernkonventionen.

Anna-Karin Lieber

Kontakt: [email protected]

Ditt stöd är viktigt för att hjälpa oss i vårt arbete för att våra stora svenska rovdjur ska få leva kvar i vår natur. De är ovärderliga.

Rovdjursföreningen

Mer från Pressmeddelande