Nu är det återigen dags för den grymma vargjakten.

Det finns i huvudsak sju starka skäl till att Svenska Rovdjursföreningen är emot 2024 års vargjakt som börjar den 2 januari. Att det är en hänsynslös, oetisk jakt är ett av dem. Här nedan listar vi de starkaste argumenten mot vargjakten.

1. Vargjakten är oetisk

Den svenska vargjakten är ett stort djurplågeri där vargfamiljer hetsas och stressas intill döden av skarpa, lösa hundar. Om föräldraparet skjuts först får valparna uppleva att deras trygghet försvinner och familjemedlemmar dödas en efter en. Vargjakt av idag är också en mycket effektiv jakt som bedrivs av stora mängder jägare utrustade med högeffektiv teknisk utrustning, bilar och automatgevär. Ett möte mellan varg och hund kan bli ödesdigert även för hunden som pressas till sitt yttersta i den här typen av jakt.

2. Vargjakten lockar troféjägare

Utländska jägare kan för stora summor erbjudas att jaga varg i Sverige. 2023 kom ett stort antal utländska jägare till Sverige för att jaga varg. Vi tycker inte att Sverige ska vara ett land som främjar troféjakt, särskilt inte på stora rovdjur. Ordnar jakträttsinnehavaren intyg kan skinn och kranium föras ut ur Sverige.

3. Vargen fyller en viktig funktion i ekosystemet

Liksom alla andra stora rovdjur har vargen en viktig funktion att fylla i naturen. Den reglerar stammarna av både bytesdjur som rådjur, älg och hjort, samt mindre rovdjur som exempelvis räv. Resterna från vargens byten blir mat och näring åt både andra däggdjur, fåglar, insekter, svampar och växter. När vargen jagar väljer den de minst livskraftiga djuren, de mänskliga jägarna gör ofta precis tvärtom.    

Alla arter har sin funktion att fylla i ekosystemet. Toppredatorerna är några av de viktigaste. Illustration Linnie-Lodestal

4. Vargen klassificeras som ”starkt hotad” enligt Rödlistan

Rödlistning handlar om att bedöma arters risk att dö ut (populationsminskning) och bedömningen görs av experter på SLU, Sveriges Lantbruksuniversitet. ”Starkt hotad” är den näst allvarligaste kategorin för vilda populationer, efter akut hotad. En art är starkt hotad om den löper mycket stor risk att dö ut i vilt tillstånd inom en nära framtid. Enligt inventeringen 2022-2023 finns cirka 450 vargar i Sverige. Det är enligt många framstående genetikforskare alldeles för få eftersom den skandinaviska vargstammen är starkt inavlad. 

 5. Vargjakten är kontraproduktiv

Även om årsvalparna rent fysiskt är relativt fullvuxna den här tiden på året, har de sällan tillräcklig kunskap för att vara effektiva jägare. Detta gör att det finns större risk att unga vargar som trots allt överlever vargjakten söker sig till lättare byten, som till exempel oskyddade tamdjur. 

6. Vargens skador kan begränsas

Anledningen till att en del hävdar att vargen bör jagas är att de anser att den konkurrerar om viltet, försvårar jakten för jägare och att den ibland dödar tamboskap. Enligt statistik från SLU/Viltskadecenter dödades cirka 251 av Sveriges ungefär 400 000 får av varg år 2022. Att sätta upp rovdjursavvisande elstängsel är ett mycket effektivt för att skydda boskap mot varg och djurägare kan både få ekonomiskt bidrag från staten och gratis hjälp med arbetet från Svenska Rovdjursföreningen.

Rovdjursavvisande stängsel
Stängsling med RAS, rovdjursavvisande stängsel, en bra metod för att främja samexistens. Foto Petter Berndtson

Enligt samma statistik dödades 22 hundar av varg 2022, absoluta majoriteten av dem jakthundar. För att skydda hunden vid löshundsjakt kan man få bidrag från länsstyrelsen till skyddsutrustning för hund mot varg och det finns metoder för att kontrollera vargförekomst i jaktområdet innan jakten börjar. Ytterligare en lösning är att inte medvetet släppa sin hund där man vet att det finns varg. Agria, som försäkrar cirka 40% av alla hundar i Sverige uppger som jämförelse att år 2022 betalade de ut ersättning för 198 hundar dödade av vildsvin, 129 hundar som dött eller skadats i  trafiken, 17 drunknade och 5 skottskadade.

7. Vargen ska vara skyddad enligt EU:s direktiv

Enligt EU:s Art- och habitatdirektiv ska vargen vara en strikt skyddad art som inte får dödas annat i undantagsfall. Svenska Rovdjursföreningen driver sedan drygt 10 år tillbaka ett ärende i EU då vi anser att Sverige bryter mot detta direktiv. Att tillåta jakt enbart med syftet att minska antalet vargar går emot artikel 16.1.e i direktivet.

VÅR VISION:

Svenska Rovdjursföreningen menar att det finns plats för många fler vargar i Sverige.

Vi anser att det inte ska finnas någon årligen återkommande stamreglerande jakt på de strikt skyddade rovdjuren. Där det finns rovdjursindivider som ställer till med problem anser vi att skyddsjakt är godtagbart som sista utväg om alla andra möjligheter är prövade. När EU väljer att inte längre klassa vargen som strikt skyddad kan föreningen acceptera stamreglerande jakt om behovet är stort. Vår vision är att vi har så många rovdjur som ekosystemet tillåter och att det främst är rovdjuren som ska reglera våra bytesstammar. Mänsklig jakt kan sedan få ta del av de bytesdjur som finns kvar.

Text och fotomontage Susann Engqvist

Ditt stöd är viktigt för att hjälpa oss i vårt arbete för att våra stora svenska rovdjur ska få leva kvar i vår natur. De är ovärderliga.

Rovdjursföreningen

Mer från Nyheter