Jämtlands länsstyrelse fick inte rätt att omfördela björnjakten. Det blev klart sedan förvaltningsrätten i Luleå meddelat att de bifaller vårt överklagande. Det hela handlar om att länsstyrelsen inte hade rätt att ändra förutsättningarna till licensjakten när det samtidigt fanns en överklagan i rätten från oss av densamma.

Foto: © Günter Lenhardt.

Upprinnelsen till det hela var att inte hela kvoten av de björnar som tilldelats under licensjakten i Jämtlands län, i specifikt tilldelade områden, blev fylld. Områdesindelningen var en viktig orsak till att förvaltningsrätten tidigare godkände licensjakten på björn i Jämtlands län genom att det angivna syftet var att minska rennäringens skadenivåer.

Det är den ursprungliga licensjakten som Svenska Rovdjursföreningens överklagat, bland annat för att vi anser att det inte är att anse att avlivningen av 200 björnar kan anses som en selektiv jakt som sker under strängt kontrollerade former. Därför gick vi vidare till kammarrätten efter att förvaltningsrätten avslagit vår överklagan. Det finns därför risk för att förutsättningarna för licensjakten skulle ändras samtidigt som vår sak ligger för domstol i sin föregående form, så kallad litispendens.

Då kvoten inte var fylld beslutade länsstyrelsen i Jämtland att omfördela den kvarvarande tilldelningen till hela länet. Den tidigare uppgivna orsaken till att döda så många som 200 björnar för att minska skadorna på renskötseln var därmed inte längre lika viktig. Därför överklagade vi också detta.

Förvaltningsrätten skriver vidare att områdesindelningen även var viktigt för bedömningen av hur licensjakten påverkade björnens gynnsamma bevarandestatus lokalt samt att jakten skulle bedrivas selektivt och under strängt kontrollerade former. Just detta med ”strängt kontrollerade former” är är ett mycket tydligt krav av EU för att en stat ska kunna göra undantag från det strikta skydd som bland annat brunbjörn, lodjur och varg har enligt Art- och habitatdirektivet. Det är dessa undantag som är delvis utredda i Tapioladomen som gällde vargjakt i Finland.

Därför bedömer nu förvaltningsrätten att länsstyrelsen i Jämtland saknade möjlighet att fatta det aktuella beslutet om omfördelning.

Dokument för nedladdning:

Ditt stöd är viktigt för att hjälpa oss i vårt arbete för att våra stora svenska rovdjur ska få leva kvar i vår natur. De är ovärderliga.

Rovdjursföreningen

Mer från Nyheter