Varginventeringen 2022-2023 räknade till 450 vargar, en summa föreningen har vissa invändningar emot.
Varginventeringen 2022-2023 räknade till 450 vargar, en summa föreningen har vissa invändningar emot.

Med hjälp av spårning på snö, viltkameror, DNA-analyser från urin och spillning samt omräkningstabeller genomförs den årliga varginventeringen i Sverige och Norge. Idag räknar man med att det finns cirka 450 vargar i Sverige, men hur säker är egentligen statistiken?

Den årliga inventeringen av vargarna i Skandinavien, som genomförts från 1 oktober 2022 till 31 mars 2023, presenterades av Naturvårdsverket den 1 juni. Den visar på ungefär samma antal vargar som året innan. Det totala antalet vargar i Skandinavien vintern 2022/23 beräknas till cirka 510 vargar, varav cirka 450 i Sverige (2021/2022 räknades till 460 vargar i Sverige).

Varje föryngring räknas som 10 vargar

Eftersom det är svårt att räkna vargar individuellt används en beräkningsmetod där man multiplicerar varje föryngring med 10, vilket ska ge en uppfattning om det totala antalet vargar i landet. I denna summa ingår alla vargar; famljegrupper, årsvalpar, revirmarkerande par och ensamma vargar som är på vandring.

Inventeringen dokumenterade 51 föryngringar, dvs föräldrapar som sannolikt fått valpar, i Skandinavien, varav 42 i Sverige, 3 i Norge och 6 föryngringar i gränsöverskridande revir. Den svenska populationen beräknas, enligt följande, med hälfter av gränsreviren (3) till 45 föryngringar vilket ger en population på 450 vargar i Sverige. I Norge dokumenterades 66-68 vargar; 43-44 helnorska vargar plus hälften av de 46-48 vargar som dokumenterades i gränsreviren.

Tveksam beräkningsmodell räknar döda vargar

Svenska Rovdjursföreningen menar dock att den beräkningsmodell som används för att uppskatta antalet vargar i Skandinavien inte är helt rättvisande. Skandulv, som är samarbetsorgan för Sveriges och Norges vargforskning, väljer att redovisa antalet vargar från den 1 oktober, dvs man börjar räkna vargar innan vargjakten i januari, då 57 vargar sköts i år. Och utöver de 57 som sköts under licensjakten, känner man till att 17 vargar dödades i skyddsjakt och exempelvis trafikolyckor under tiden 1 okt – 31 mars. Till detta kommer ett okänt antal vargar som dött en naturlig död, eller fallit offer för illegal jakt. Årligen dör cirka 30% av vargarna i Skandinavien, enlig forskning baserad på radiomärkta vargar. Hälften av vargarna dödas relativt jämnt fördelat på trafik, legal jakt och naturliga orsaker som sjukdom, ålder, drunkning och strider med andra djur. Den andra hälften av dödligheten bedöms bero på illegal jakt.

Men om vi håller oss till dokumenterad fakta, och endast räknar bort de känt dödade vargarna under inventeringsperioden, blir populationen per den 31 mars 2023: 450 – 74 = 376 vargar. Om nu nivån 300 vargar enligt Naturvårdsverket inte får underskridas någon gång, ligger den svenska vargpopulationen på våren, innan valparna fötts och antalet vargar är som lägst, mycket nära gränsen för att inte uppfylla detta. Räknar man med det okänt antal vargar som dött en naturlig död eller av illegal jakt, är det mycket möjligt att populationen hamnar under 300.

Positivt med nya revir i många sydliga län

Men rapporten visar också att vargarna glädjande nog spridit sig söderut vilket varit rovdjurspolitikens syfte då förutsättningarna i söder är goda med mycket klövvilt. Tanken är att vargstammens koncentration ska minskas där den är som tätast. Vargen ska få finnas i hela Sverige, förutom den alpina regionen och på Gotland.

Spridningen i södra Sverige har inneburit att ett nytt revir bildats på gränsen mellan Kalmar och Kronobergs län. I Skåne, Östergötlands, Jönköpings, Västra Götalands och Södermanlands län, som alla hade etablerade revir sedan tidigare, bildades också fler nya revirmarkerande par. Sörmland har numera 4,5 föryngringar, alltså enligt gängse beräkning runt 45 vargar, och är därmed Sveriges vargtätaste län sett till storlek. Det finns också fler vargar än någonsin i Västra Götaland, som berörs av hela åtta revir med totalt omkring 50 individer. Flest vargar finns fortfarande i Värmland. Skåne har en dokumenterad föryngring, alltså enligt beräkningsmodellen runt 10 vargar, men numera ytterligare två revirmarkerande par. Samtidigt har antalet vargrevir (familjegrupper och revirmarkerande par) i mellersta Sverige minskat.

Hans Ring, Susann Engqvist
Foto Hans Ring

Ditt stöd är viktigt för att hjälpa oss i vårt arbete för att våra stora svenska rovdjur ska få leva kvar i vår natur. De är ovärderliga.

Rovdjursföreningen

Mer från Nyheter