Länsstyrelserna har beslutat om licensjakt på totalt 501 björnar, ett dystert rekord för en art som svenska myndigheter är skyldiga att upprätthålla ett strikt skydd för. Svenska Rovdjursföreningen har till dags dato överklagat besluten som rör licensjakt på björn i Värmland, Dalarna och Jämtland. 

Foto: © Istockphoto.

Svenska Rovdjursföreningen anser att det finns flera skäl till att överklaga beslut om licensjakt i allmänhet. Det viktigaste, som gäller alla stora rovdjur som enligt art- och habitatdirektivet ska åtnjuta ett strikt skydd från avsiktligt dödande, är att jakt som enbart har till syfte att reducera antalet individer strider mot artikel 16.1.e i direktivet.

En annan invändning är att så många individer får dödas att det inte är fråga om en ”begränsad mängd.” Exempelvis har Jämtlands län beslutat om jakt på inte mindre än 200 individer, en ökning med hundra procent mot förra året då 100 björnar fick dödas. Även på den punkten strider jakten mot art-och habitatdirektivet, men det syns inte tydligt eftersom Sverige (felaktigt) inte införlivat det villkoret i jaktförordningen.

Till detta kommer invändningar beroende på de särskilda förhållandena i respektive län. I länen med renskötsel måste ifrågasättas om normala affärsrisker i den näringen ska tillåtas ha en avgörande betydelse för björnstammens storlek i länet. Beslut om licensjakt på björn för år 2021 är taget i Värmlands, Dalarnas, Jämtlands, Gävleborgs, Norrbottens, Västerbottens och Västernorrlands län.

Ditt stöd är viktigt för att hjälpa oss i vårt arbete för att våra stora svenska rovdjur ska få leva kvar i vår natur. De är ovärderliga.

Rovdjursföreningen

Mer från Nyheter