Att miniminivåerna för björn respektive lodjur är alldeles för lågt satta samt att besluta om miniminivåer länsvis strider mot EU:s art- och habitatdirektiv, är två av skälen till att Svenska Rovdjursföreningen överklagar Naturvårdsverkets beslut.

I slutet av april presenterade Naturvårdsverket miniminivåer för lodjur och björn i Sverige och för respektive län. Miniminivåer är det lägsta antal individer som inte får underskridas i landet och i respektive län.

Svenska rovdjursföreningen anser att besluta om miniminivåer strider mot Sveriges skyldigheter enligt EU:s art- och habitatdirektiv. Lodjur och björn är strikt skyddade från jakt enligt art- och habitatdirektivet, något Sverige med licensjakt regelbundet bryter emot, med hänvisning till undantag. Att fastställa och följa regionala förvaltningsnivåer, så som nu beslutats av Naturvårdsverket, är inte grund för undantag.

Vidare anser Svenska Rovdjursföreningen att sätta miniminivåer som är lägre än befintliga nivåer också strider mot EU’s art och habitatdirektiv. Enligt direktiven får dessa strikt skyddade arters populationer inte minskas genom jakt. Något som naturvårdsverkets miniminivåer öppnar upp för. I stället bör miniminivåerna i så fall sättas till det antal som senaste inventeringen visar dvs 1400 lodjur och 2800 björnar

Nu har i stället Naturvårdsverket föreslagit 870 lodjur och 1400 björnar, långt under befintliga nivåer vilket riskera till att leda till en omfattande jakt vilket redan drabbar lodjuren och björnarna

Av dessa skäl överklagar Svenska Rovdjursföreningen besluten till förvaltningsrätten.

Foto Staffan Widstrand, Sergey Koop

Ditt stöd är viktigt för att hjälpa oss i vårt arbete för att våra stora svenska rovdjur ska få leva kvar i vår natur. De är ovärderliga.

Rovdjursföreningen

Mer från Nyheter