Förra årets inventering visar på en lovande trend för kungsörnen i Sverige.

Det ser lovande ut för kungsörnen i Sverige, det visar Naturhistoriska riksmuseets inventering av arten för 2022. Över 250 lyckade häckningar registrerades runtom i landet förra året. Det är det näst högsta antalet hittills och mycket högre än det nationella målet på 150 stycken (det finns ingen övre gräns för hur många kungsörnar vi ska ha i Sverige).

Högsta antalet sedan 2006

Man kom också fram till att det under 2022 fanns över 540 besatta kungsörnsrevir i landet, vilket är det högsta antalet sedan Naturhistoriska riksmuseet började inventeringen år 2006. Enligt Naturhistoriska riksmuseet har det förekommit minst 200 lyckade häckningar varje år sedan 2019.

Positiv utveckling

De nya siffrorna verkar alltså tyda på en positiv utveckling för arten framöver. Majoriteten av reviren och häckningarna hittades i norra Sverige, men det har också tillkommit ett nytt revir i Västra Götaland som inte haft några fastställda kungsörnsrevir sedan tidigare. Kungsörnen anses som Nära hotad på den svenska rödlistan och det är framför allt miljögifter och illegal jakt som hotar arten idag.

Läs mer om kungsörnen här: https://rovdjur.se/rovdjuren/rovfaglar/

Källa: Naturhistoriska riksmuseets kungsörnsrapport för 2022

https://www.nrm.se/download/18.11bd0483185df9321e04b49b/1677136430288/Rapport%20Kungs%C3%B6rn%202022.pdf

Ditt stöd är viktigt för att hjälpa oss i vårt arbete för att våra stora svenska rovdjur ska få leva kvar i vår natur. De är ovärderliga.

Rovdjursföreningen

Mer från Nyheter