En halvering av vargstammen strider mot all tidigare forskning och går tvärt emot de klimatmål övriga Europa arbetar mot. Foto Günter Lenhardt

Regeringen ändrar sitt uppdrag till Naturvårdsverket rörande vargförvaltningen (M2022/01143). Ändringen innebär att man nu ska fokusera på frågan om under vilka förutsättningar Sverige kan ha en vargstam på endast 170 individer.

Det ursprungliga uppdraget från maj 2023 innebar att man skulle utreda huruvida Sveriges kan ha en vargstam på mellan 170-270 individer, det så kallade referensvärdet som anger hur många vargar som måste finnas för att uppfylla EUs Art- och Habitatdirektiv. År 2019 rapporterade Sverige 300 som referensvärde och nästa rapporteringstillfälle är 2025.

Forskningsuppdraget för att utreda detta har nu ändrats, eller ”förtydligats” till att särskilt fokus ska läggas på ifall Sverige kan ha en vargstam på endast 170 individer.

Landsbygdsminister Peter Kullgren uttrycker det så här i det förnyade uppdraget:

” I analysen ska särskilt redovisas under vilka förutsättningar referensvärdet kan vara i den lägre delen av intervallet. Vid genomförandet av uppdraget ska Naturvårdsverket löpande informera Landsbygds- och infrastrukturdepartementet. Uppdraget avseende den ändring som nu beslutas ska redovisas senast den 30 juni 2024 till Landsbygds- och infrastrukturdepartementet.”

Forskringsuppdraget till internationella experter

Det är de internationella experterna Nicolas Dussex (Norge) och Phil Miller (USA) som genomför de vetenskapliga analyserna inom forskningsuppdraget, till att börja med var för sig. Deras analyser kommer att  presenteras för Naturvårdsverket i en preliminär rapport i slutet av 2023. Därefter kommer forskarna redogöra för vilka slutsatser som man kan enas om. De preliminära rapporterna ska genomgå en vetenskaplig granskning och sedan färdigställas till en slutlig rapport under våren 2024. Naturvårdsverkets rapportering av uppdraget ska skickas in till regeringen i oktober 2024.

Här kan du läsa mer om de två forskarna:

https://www.naturvardsverket.se/amnesomraden/jakt-och-vilt/viltforvaltning/referensvarde-varg/nicolas-dussex-om-analysen-av-referensvardet-for-vargar/

https://www.naturvardsverket.se/amnesomraden/jakt-och-vilt/viltforvaltning/referensvarde-varg/phil-miller-analyserar-referensvardet-for-vargar-i-sverige/

Susann Engqvist

Ditt stöd är viktigt för att hjälpa oss i vårt arbete för att våra stora svenska rovdjur ska få leva kvar i vår natur. De är ovärderliga.

Rovdjursföreningen

Mer från Nyheter