Svenska Rovdjursföreningen ber länsstyrelser att inte besluta om licensjakt efter lodjur 2022 i ett öppet brev till landshövdingar. Under flera år har skadorna på skogen och för lantbrukarna förvärrats på grund av ökade klövviltstammar. Antal trafikolyckor med klövvilt har också ökat markant. Lodjuret är en utmärkt predator på rådjur men även på dovhjort och kalvar av kronhjort. Mot den bakgrunden anser vi att jakt på lodjur är kontraproduktivt och oansvarigt ur ett samhällsekonomiskt perspektiv och bryter dessutom mot EU:s Art- och habitatdirektiv.

Foto: © Peter W Eriksson

Vi vill särskilt understryka följande omständigheter, som var för sig och tillsammans starkt talar för att licensjakt efter lodjur inte bör ske:

  • Varje levande lodjur minskar kostnaden för trafikolyckor för enskilda och samhället med ca en halv miljon per år då de i snitt tar ca 65 hjortdjur per år. (Varje vuxet lodjur tar ca 65 rådjur, kronhjortar, dovhjort per år. Ca 12 procent av alla rådjur är involverade i trafikolyckor till en kostnad av 62 000 kr per olycka.)
  • Betesskador orsakade av hjortdjur på skogen och för lantbrukets grödor uppskattas till miljarder kronor. Dessa skador skulle minska markant med större lodjursstammar (viltskadestatistik 2020). 
  • En nyligen gjord undersökning av SLU visar att acceptansen för lodjur i Sverige är mycket stor i hela landet, 97 procent vill ha lodjur i Sverige. 
  • 96 procent anser att jakt inte skall ske även om rovdjuren konkurrerar med människan om det jaktbara viltet. Ändå är konkurrensen troligen ett av huvudskälen till låga förvaltningsnivåer i länen. 
  • Lodjuren har i princip ingen negativ påverkan på tamdjur och hundar i Sverige. Totalt dödades 97 får 2020 till en total kostnad av ca 150 000 kronor. 
  • Lodjuret är rödlistat och jakten är oförenlig med EU:s fridlysningsregler, som förtydligats i den så kallade Tapiola-domen och den nya vägledning som kom från EU-kommissionen den 12 okt. 2021. 
  • Lodjuret har jagats till allt lägre nivåer i Sverige och stammen blir därmed ytterst känslig för inavel och eventuella epidemier som kattpest.
  • Det finns inga tydliga vetenskapliga underlag som visar att jakt leder till större acceptans för lodjur bland allmänheten, snarare tvärtom. 
  • Endast en mindre andel av jägarkåren är intresserade av lodjursjakten. Till den senaste lodjursjakten 2021 registrerades 4 067, av vilka 325 utgjordes av utländska troféjägare.

Utifrån de positiva effekterna av fler lodjur är det uppenbart att det är totalt oansvarigt att genomföra licensjakt på lodjur 2022.

Ditt stöd är viktigt för att hjälpa oss i vårt arbete för att våra stora svenska rovdjur ska få leva kvar i vår natur. De är ovärderliga.

Rovdjursföreningen

Mer från Nyheter