Sveriges överlägset populäraste rovdjur, lodjuret, ökat glädjande nog i antal.

Vi får fler lodjur i Sverige! Under inventeringssäsongen 2021/2022 kunde med säkerhet fastställas 305 familjegrupper av lodjur i Skandinavien. Detta är en ökning med 25 familjegrupper jämfört med 2020/2021. Ökningen är störst i södra Sverige.

Under tiden 1 oktober 2021 – 28 mars 2022 inventerades lodjur i Sverige och Norge. Resultatet visade 305 familjegrupper (honor med ungar) varav 246,5 i Sverige och 58,5 i Norge. Förra året inventerades totalt 280 familjegrupper, varav 213 i Sverige och 67 i Norge. En familjegrupp svarar mot en föryngring.

Resultatet för den senaste inventeringsperioden motsvarar 1 784 lodjur , varav 1441 i Sverige. Detta kan jämföras med 1 244 i Sverige och 1 639 i Skandinavien föregående period.

Samma inventeringsmetoder i Sverige och Norge

Sedan 2013 samarbetar Sverige och Norge med inventeringsarbetet i Skandinavien, bland annat genom en gemensam inventeringsmetodik, en gemensam databas för registrering av inventeringsdata (www.rovbase.se), samt ett gemensamt rapporteringssystem för allmänheten (www.skandobs.se). Målet är att inventering, rapportering, och presentation av
resultaten ska göras på samma sätt i båda länderna, och därmed ge jämförbara resultat för den
norsk-svenska lodjursstammen. Inventeringen är i första hand fokuserad på att dokumentera familjegrupper och i andra hand övrig förekomst av ensamma lodjur inom samebyar och län/fylken.

I Norge har lodjuren blivit färre, liksom i norra Sverige. I södra Sverige syns däremot en rejäl ökning – från 10,5 registrerade föryngringar år 2010 och till 63 föryngringar 2021/2022.

Stor variation år från år

Enstaka år kan en stor andel av de vuxna honorna få fram ungar, medan det under andra år är en mindre andel som lyckas med detta. Varför det förhåller sig så vet man inte med säkerhet idag, men variationen i näringstillgång, klimatet och åldersstrukturen bland honorna är möjliga förklaringar.


Text Björn Ljunggren
Foto Peter W Eriksson
Källa: Inventering av lodjur 2022. SLU-Viltskadecenter och Rovdata

Tidigare publicerat i Våra Rovdjur 3/22

Ditt stöd är viktigt för att hjälpa oss i vårt arbete för att våra stora svenska rovdjur ska få leva kvar i vår natur. De är ovärderliga.

Rovdjursföreningen

Mer från Tidningen Våra Rovdjur